suolas

Kokios yra žemės rūšys?

Lietuvoje visa žemė pagal paskirtį yra skirstoma į žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinės paskirties ir kitos paskirties žemę. 2013 metų duomenimis, didžiąją Lietuvos žemės fondo dalį sudaro žemės ūkio paskirties (60,4 %) ir miško ūkio paskirties žemė (33,3 %). Dalis buvusių ne miško žemių perėjo į miško žemės kategoriją. Tai visų pirma pelkių, pelkinių augaviečių, užpelkėjusių pievų ar ganyklų, nenaudojamų žemės ūkio paskirčiai ir apaugusių mišku, plotai. Miškų ūkio paskirties žemės plotas Lietuvoje nuolat didėja dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų apželdinimo mišku.

UAB AGROLAND perka ne tik žemės ūkio paskirties žemę ir miško paskirties žemę, bet ir vandens ūkio paskirties žemę (ežerus), o svarbiausia – siūlome patrauklią kainą už Jūsų nekilnojamąjį turtą.

Kuo skiriasi žemės ūkio ir miškų paskirties žemė?

Miškų ūkio paskirties žeme pagal teritorijų planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus, laikomi medynai, žuvę medynai, kirtavietės, miško aikštės ir kita žemė, kurią užima miško keliai ir kiti su mišku susiję įrenginiai. Pagal Miškų įstaymą, miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse bei kapinėse esančios medžių grupės, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai bei krūmai ir miestuose bei kaimo vietovėse esantys žmogaus įveisti parkai nelaikomi mišku.

Tuo tarpu žemės ūkio paskrities žeme laikomi tokie plotai, kurie yra naudojami arba gali būti naudojami žemės ūkio veiklai. Prie šios kategorijos taip pat priskiriami plotai su gyvenamaisiais ar ūkiniais pastatais, taip pat kiti žemės plotai, kurie yra tiesiogiai susiję su žemės ūkio produkcijos gamyba.

Kas lemia žemės, miškų kainą?

Mes perkame žemės ūkio paskirties žemę ir miškus atsižvelgdami į keletą veiksnių, lemiančių sklypų kainą. Pirmas veiksnys apsprendžiantis tokios paskirties žemės kainą yra vieta, kurioje yra sklypas: kokiame rajone ir seniūnijoje, koks yra žemės naudmenų našumo balas ir kokia jo agrarinė būklę (ariama žemė, pieva, apleista, apaugusi krūmynais, deklaruojama). Žemės ūkio paskirties žemės kainą taip pat lemia ir nuomos faktas, nuomos kaina, jos terminas, nuomos sutarties nutraukimo sąlygos. Kitas svarbus kainą lemiantis veiksnys – privažiavimo prie žemės keliai, servitutai ir kt.

Miško kainą lemia taip pat daug faktorių: tai ir miškų ūkinė kategorija, medynų amžius, medynų rūšinė sudėtis, skalsumas, bonitetas, medienos tūris viename ha, taip pat miško vieta, plotas, augavietė, privažiavimo keliai, medienos ištraukimo atstumas ir daugelis kitų faktorių. Svarbus faktorius yra ir miško pardavimo metu esanti medienos kaina rinkoje, nes nuo jos ir prasideda skaičiavimas, kiek galima mokėti už perkamą mišką.

Žemės ūkio paskirties žemės pirkimo procesas

UAB AGROLAND užsiima žemės ūkio veikla, todėl gali nupirkti Jūsų žemę pagal naująjį Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymą, kuris itin apribojo šios paskirties žemės įsigijimo galimybes. Mes perkame šio tipo paskirties žemę už patrauklią kainą ir su klientais atsiskaitome iš karto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo notaro biure metu. Taip pat pirkdami Jūsų žemę, pasistengsime padėti sutvarkyti visus juridinius reikalus. Be to, galime nupirkti tokio tipo sklypą kartu su mišku, sodyba ar sklypą, kuris turi bendrasavininką.

Kokiuose regionuose dirbame?

Mes perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Ypač UAB AGROLAND domina miškai ir žemės sklypai Kauno, Šakių ir Varėnos rajonuose. Kauno ir Šakių rajonuose mus domina žemės ūkio ir miškų plotai Ringaudų, Alšėnų, Zapyškio, Ežerėlio, Lekėčių ir aplinkinėse seniūnijose apie 30 km nuo Ringaudų, Akademijos gyvenviečių spinduliu, taip pat Varėnos rajone Merkinės seniūnijoje Pilvingių-Masališkių apylinkėse aplink Kampio ežerą. Mes perkame žemės ūkio paskirties žeme bei miškus ir siūlome aukščiausią kainą už Jūsų nekilnojamąjį turtą!

perkame žemės ūkio paskirties žemę